Posts Tagged: POPC

Cyfryzacja kraju nabiera tempa. Do 2025 roku wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce będą miały dostęp do szybkiego internetu. Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości 100 Mb/s we wszystkich gospodarstwach domowych przed 2025 rokiem oraz ponad 30 tys. szkół podłączonych do szybkiej i bezpiecznej sieci OSE do 2020 roku – to kluczowe rządowe założenia dotyczące cyfryzacji. Unijne środki na ten cel są wydatkowane zgodnie z planem. Jednocześnie rząd pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, czemu ma służyć przyjęty niedawno projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. – Wydatkowanie środków w ramach pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,… Read Article →

Aktualizacja wyszukiwarki UKE. Serwis Urzędu Komunikacji Elektronicznej o infrastrukturze szerokopasmowej przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której dostosowany został do potrzeb osób niedowidzących, zyskał też nowoczesny interfejs użytkownika oraz dodatkowe funkcje i narzędzia, w tym możliwość: – wyboru podkładu mapy (fizyczna, topograficzna, ortofotomapa, openstreetmap), – korzystania z usług WMS (Web Map Serwis), gdzie do własnej kompozycji mapowej można dodać dane z serwera WMS, – eksportu danych infrastrukturalnych oraz o zgłoszonym popycie na usługi z wybranej jednostki administracyjnej, – wydruku aktualnej kompozycji mapy. Prezentowane dane przestrzenne zostały zaktualizowane. Ponadto rozszerzony został zakres danych dostępnych w serwisie – w… Read Article →

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych. Termin i sposób składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 17.04.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty: Czytaj dalej … źródło: UKE

Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych. Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC. W celu ułatwienia operatorom sieci, zrealizowanych w wyniku II konkursu POPC, przygotowania własnych ofert hurtowych, Prezes UKE we współpracy z operatorami opracował: 1. „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych” oraz 2. „Ceny dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania… Read Article →

Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.5. Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-0022/17„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na… Read Article →

Scroll To Top