Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, które wyłoniło się w toku postępowania przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie, w sprawie z apelacji T-Mobile Polska S.A. 17 lutego 2016 r. przed Sądem Najwyższym miała miejsce rozprawa w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, które wyłoniło się w toku postępowania przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie, w sprawie z apelacji T-Mobile Polska S.A. (poprzednio Polska Telefonia Cyfrowa S.A.; dalej „T-Mobile”) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2014 r. sygn. akt XVII AmT 10/12, oddalającego odwołanie T-Mobile od decyzji Prezesa UKE z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr DKE-WPP-621-2/11(32) nakładającej na T-Mobile karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł w związku z niewypełnianiem obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego przy przeprowadzaniu loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj milionerem ? ”
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )