Opinia Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Opinia Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. W dniu 1 marca 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej” (Umowa ramowa). Opinia dotyczy zgodności umowy ramowej operatora infrastruktury dolnośląskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 14 grudnia 2012 r. nr C(2012)9571 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA. 33386 (2012/N) – Polska Sieć szerokopasmowa na Dolnym Śląsku, tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury dolnośląskiej sieci szerokopasmowej. W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy określone w Umowie ramowej
Czytaj dalej …

( żródło: UKE )