NSA oddalił skargi kasacyjne KIGEiT

NSA oddalił skargi kasacyjne KIGEiT. Wyroki w w sprawie ograniczenia dostępu do danych kosztowych Orange. W dniu 23 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał dwie sprawy ze skarg kasacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej  „KIGEiT”) od dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
– z dnia 26 czerwca 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2413/13 oddalającego skargę KIGEiT na postanowienie Prezesa UKE z dnia 31 stycznia 2013 r. nr DHRT-WORK-6082-13/11 (124) w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do części materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu administracyjnym toczącym się w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Polska S.A. dalej jako „Orange”), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) oraz
– z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 3006/13 oddalającego skargę KIGEiT na postanowienie Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr DHRT-WORK-6082-9/12 (84) w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do części materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu administracyjnym toczącym się w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w opcji do 10 Mb/s w klasie UBR z dwiema maksymalnymi szybkościami od/do abonenta, tj. 512/10240 kb/s oraz 1024/10240 kb/s.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami oddalił obie skargi kasacyjne KIGEiT.
We wspólnych dla obu spraw ustnych motywach Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż zarzuty podniesione w obu skargach kasacyjnych były tożsame i sprowadzały się do negowania faktu, że dane kosztowe Orange (do, których dostęp ograniczył Prezes UKE) nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes UKE słusznie uznał, iż analizując czy dane przekazane w toku postępowań administracyjnych stanowią tajemnice przedsiębiorstwa należy odwołać się do definicji tego pojęcia zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W dalszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż istnieje utarta linia orzecznicza zgodnie, z którą dane kosztowe przedsiębiorców stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, a zatem Prezes UKE zasadnie ograniczył innym uczestnikom postępowania dostęp do nich.
Wyroki są prawomocne.
– Sygn. akt II GSK 2449/14
– Sygn. akt II GSK 2499/14

( źródło: UKE )