WSA oddalił skargę KIGEiT

WSA oddalił skargę KIGEiT. Wyrok w sprawie skargi KIGEiT na decyzję Prezesa UKE. W dniu 13 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA” lub „Sąd”) rozpoznał sprawę ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej „KIGEIT”) na decyzję Prezesa UKE z dnia 4 lipca 2014 r. nr DHRT-WORK-064-20/14 (42) uchylającą w całości decyzję Prezesa UKE z dnia 17 czerwca 2015 r. nr DHRT-WORK-064-12/14 (40) i umarzającą w tym zakresie postępowanie administracyjne. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, iż decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Prezes UKE odmówił udostępnienia informacji publicznej żądanej przez KIGEiT w pkt 4  wniosku z dnia 20 marca 2014 r. w zakresie w jakim wniosek dotyczył informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. z siedzibą Warszawie. Powodem uchylenia własnej decyzji z dnia 17 czerwca 2015 r. i umorzenia postępowania była okoliczność, iż innymi decyzjami Prezes UKE ostatecznie odmówił udostępnienia informacji publicznej żądanej także we wniosku z dnia 20 marca 2014 r. Z tego też powodu zdaniem organu administracji powyższe postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe. WSA oddalił skargę
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )