Prezes UKE do konsumentów: – Zostałeś pokrzywdzony przez PGT S.A., zgłoś się do nas

Prezes UKE do konsumentów: – Zostałeś pokrzywdzony przez PGT S.A., zgłoś się do nas. Wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wobec PGT S.A. W toku prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań mediacyjnych oraz interwencyjnych, związanych z funkcjonowaniem rynku usług telekomunikacyjnych, Prezes UKE zidentyfikował problem, dotyczący nieetycznego oraz niezgodnego z obowiązującym prawem zachowania przedstawicieli handlowych, działających w imieniu i na rzecz PGT S.A. Proceder ten polega na dzwonieniu przedstawicieli handlowych PGT S.A. do abonentów i sugerowaniu, że rozmowa odbywa się z przedstawicielem dotychczasowego operatora świadczącego usługę rozmówcy. W trakcie rozmowy przedstawiciel handlowy PGT S.A. swoim działaniem wzbudza błędne przekonanie, m.in. jakoby dostawca usług telekomunikacyjnych, który dotychczas świadczył usługi danemu abonentowi, uległ likwidacji, został wykupiony przez inny podmiot lub przygotował nową ofertę na korzystniejszych warunkach. Bezpośrednim skutkiem powyższych działań jest doprowadzenie abonenta do złożenia podpisu pod nową umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieraną na czas określony, oraz innymi dokumentami związanymi z taką umową, co wiąże się z wyrażeniem zgody na zmianę usługodawcy. Przygotowane przez PGT dokumenty są dostarczane do abonenta za pośrednictwem firmy kurierskiej obsługującej PGT S.A. lub przez przedstawiciela handlowego. W efekcie zamiast obiecanych korzystniejszych warunków, na których usługi mają być świadczone, abonent otrzymuje niekiedy wyższe niż dotychczas rachunki. Ponadto, zazwyczaj abonent dowiaduje się o fakcie dokonania zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych dopiero po pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym usługi są świadczone przez nowego dostawcę. Sytuacja ta jest nie tylko wynikiem umyślnego wprowadzania abonentów w błąd przy zawarciu umowy co do tego, jakiego dostawcę usług dany przedstawiciel reprezentuje, ale również nie zostawiania abonentom kopii umowy oraz innych dokumentów z nią związanych. W przypadku gdy abonent zdecyduje się przedterminowo rozwiązać zawartą w wyżej opisany sposób umowę, PGT S.A. nalicza opłatę wyrównawczą, zwaną także karą umowną, będącą zwrotem przyznanych abonentowi przez nowego dostawcę usług telekomunikacyjnych ulg w opłatach abonamentowych
Czytaj dalej …

( żródło: UKE )