Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska. Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2015 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2017. Po zakończonym w dniu 12 sierpnia 2016 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późń. zm., dalej „Pt”), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
– sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.,
– wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2017, oraz
– opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (audytor)
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )