WSA oddalił skargi P4 i T-Mobile

WSA oddalił skargi P4 i T-Mobile. Wyrok w sprawie decyzji dotyczącej odmowy rezerwacji częstotliwości z zakresu 790-862 MHz. W dniu 20 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) rozpoznał łącznie sprawy ze skarg P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 25 listopada 2015 r. nr DZC-WAP-5176-1/12(129) oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa UKE z dnia 24 grudnia 2013 r. nr DZC-WAP-5176-1/12(45) w przedmiocie odmowy rezerwacji częstotliwości z zakresu 790-862 MHz.
WSA oddalił obie skargi w całości.  
W ustnych motywach wyroku, wspólnych dla obu spraw, WSA wskazał, że zarzuty prawa materialnego skierowane przeciwko decyzji Prezesa UKE z dnia 25 listopada 2015 r. nr DZC-WAP-5176-1/12(129) dotyczyły ograniczenia postępowania selekcyjnego, które miało być przeprowadzone w celu rozdysponowania częstotliwości z zakresu 790-862 MHz, poprzez przydzielenie części częstotliwości z tego zakresu na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarzuty te WSA uznał za bezpodstawne wskazując, że Prezes UKE prawidłowo ocenił stan prawny sprawy i uwzględnił powyższą okoliczność wydając decyzję w sprawie. Przydzielając bowiem częstotliwości na rzecz Sferia S.A. Prezes UKE oparł się na treści art. 123 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który to przepis przewiduje szczególny tryb przydziału częstotliwości. Ze względu na dobra, które przepis ten chroni, w tym obronność, bezpieczeństwo państwa i porządku publicznego, skorzystanie z trybu ustanowionego w art. 123 ustawy – Prawo telekomunikacyjne nie może być ograniczone przez konieczność przeprowadzenia procedury selekcyjnej, która jest długotrwała. Ponadto, przydział częstotliwości na rzecz Sferia S.A. jest przedmiotem oceny w innym postępowaniu sądowoadministracyjnym, stąd też nie może być poddana ocenie w  niniejszej sprawie. Odnosząc się do zarzutów natury procesowej WSA wskazał, że z uwagi na stwierdzony przez Prezesa UKE brak dostatecznych zasobów częstotliwości i konieczność przeprowadzenia procedury selekcyjnej wynik sprawy musiał być negatywny dla wnioskodawców. Wyrok nie jest prawomocny. Sygn. akt.: VI SA/Wa 238/16, VI SA/Wa 263/16

źródło: UKE