Przekazywanie danych do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji

Przekazywanie danych do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji. Informacja o sposobie przekazywania w terminie do dnia 1 października 2016 r. do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE informacji przez operatorów sieci, zarządców dróg oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa. Zgodnie z art. 20. ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903 – zwana dalej ,,ustawą zmieniającą”), informacje, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm. – zwanej dalej “Ustawą”) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą przekazuje się po raz pierwszy do dnia 1 października 2016 r.
W związku z powyższym właściwi zarządcy dróg przekazują Prezesowi UKE w tym terminie posiadane w postaci elektronicznej informacje:
– o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy;
– w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 Ustawy, o infrastrukturze technicznej, dla której zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. – zwanej dalej “ustawą o drogach publicznych”)
Czytaj dalej …

źródło: UKE