Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawiadomienie drugie.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277904 („Netshare” lub „Spółka Przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.
Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat – zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Netshare. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 31 sierpnia 2016 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2016 (5058) poz. 22534 w dniu 7 września 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:
– Plan Połączenia,
– Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
– Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
– Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
– Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2016 roku,
– Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2016 roku,
(„Dokumenty Połączeniowe”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o połączeniu, to jest od 14 września 2016 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowego Polsatu odpisów Dokumentów Połączeniowych.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 i § 2 i art. 402(1) § 1 KSH

źródło: Grupa Cyfrowy Polsat