Komunikat Prezesa UKE w sprawie opłat za usługi hurtowe świadczone przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS)

Komunikat Prezesa UKE w sprawie opłat za usługi hurtowe świadczone przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani korzystaniem z usług RSS  zgłosili do Prezesa UKE problemy napotkane w toku negocjowania warunków współpracy określonych w ofertach ramowych RSS. Wśród niektórych operatorów infrastruktury RSS funkcjonuje nieprawdziwe przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE. Prezes UKE przedstawia komunikat w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa, tzw. Decyzjami notyfikacyjnymi, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy RSS oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są obowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS oraz stosowania zatwierdzonych przez Prezesa UKE opłat z tytułu tego dostępu
Czytaj dalej …

źródło: UKE