TSUE ogłosił wyrok w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego

TSUE ogłosił wyrok w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego. W dniu 13 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej także „TSUE” lub „Trybunał”) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego, a mianowicie:
„Czy art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE z 2002 r., L 108/33,  ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zaskarżenia przez  przedsiębiorstwo udostępniające sieć decyzji krajowego organu regulacyjnego  określającej stawki za zakańczanie połączeń w sieci tego przedsiębiorstwa  (decyzja MTR), a następnie zaskarżenia przez to przedsiębiorstwo kolejnej decyzji krajowego organu regulacyjnego zmieniającej umowę łączącą adresata  decyzji MTR z innym przedsiębiorstwem w ten sposób, by stawki uiszczane przez  to inne przedsiębiorstwo z tytułu zakańczania połączeń w sieci adresata decyzji  MTR odpowiadały stawkom określonym w decyzji MTR (decyzja wykonawcza), sąd krajowy stwierdziwszy, że decyzja MTR została uchylona, nie może uchylić decyzji wykonawczej z uwagi na treść art. 4 ust. 1 zd. 4 dyrektywy 2002/21 oraz wynikające z zasady uzasadnionych prawnie oczekiwań lub zasady pewności prawa interesy przedsiębiorstwa będącego beneficjentem decyzji wykonawczej, czy też art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21 w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy może uchylić decyzję wykonawczą krajowego organu regulacyjnego i w konsekwencji znieść przewidziane w niej obowiązki za okres poprzedzający orzeczenie, jeżeli uzna, że jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu wnoszącemu odwołanie od decyzji krajowego organu regulacyjnego egzekwującej obowiązki przewidziane w uchylonej następnie decyzji MTR”
Czytaj dalej …

źródło: UKE