NSA oddalił skargi kasacyjne

NSA oddalił skargi kasacyjne. NSA oddalił skargi kasacyjne Prezesa UKE, Mobyland sp. z o.o. oraz Centernet S.A. w przedmiocie odmowy unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, na obszarze całego kraju, w zakresie dotyczącym oceny oferty PTC sp. z o.o. W dniu 20 października 2016 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (dalej „Sąd”) odbyła się sprawa ze skarg kasacyjnych Prezesa UKE, Mobyland sp. z o.o. oraz Centernet S.A.  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 312/14 uchylającego decyzję Prezesa UKE z dnia 8 listopada 2013 r. DZC-WAP-5174-6/11(124) w przedmiocie odmowy unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., w zakresie dotyczącym oceny oferty PTC sp. z o.o. (obecnie T-Mobile S.A.). Sąd oddalił wszystkie skargi kasacyjne.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż kluczowe dla niniejszej sprawy zagadnienie, czyli konieczność unieważnienia całego przetargu na rezerwacje częstotliwości oraz brak podstaw prawnych do unieważnienia przetargu w części to znaczy w zakresie oferty PTC sp. z o.o. zostało już prawomocnie rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt II GSK 305/13, którym to wyrokiem została prawomocnie uchylona decyzja Prezesa UKE z dnia 13 czerwca 2011 r. DZC-WAP-5174-9/07(321) unieważniająca przetarg na rezerwacje częstotliwości tylko w części, w zakresie oceny oferty PTC sp. z o.o. W tej sytuacji decyzja odmawiająca unieważnienia przetargu w zakresie oceny oferty PTC sp. z o.o. nie mogła się ostać.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn akt II GSK 262/15

źródło: UKE