Powołanie biegłego rewidenta dla Orange

Powołanie biegłego rewidenta dla Orange. Prezes UKE powołał podmiot, który przeprowadzi badania sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2016, 2017 i 2018 oraz wyniki kalkulacji kosztów na rok 2018, 2019, 2020. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. została powołana do badania sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2016, 2017 i 2018 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2018, 2019, 2020. Działając na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm., dalej „Pt”), po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 i rok 2018 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2018, rok 2019 i rok 2020 Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) instrukcją oraz opisem kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 5 Pt, w dniu 6 grudnia 2016 r. Prezes UKE powołał Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej OPL za rok 2016, 2017 i 2018 oraz wyników kalkulacji kosztów OPL na rok 2018, 2019 oraz rok 2020

źródło: UKE