Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska. Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za trzeci kwartał 2016 r. W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal – do części detalicznej OPL.
Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W trzecim kwartale 2016 r. czerwone światło “zapaliło się” tylko w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2016 r.
Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzane testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL. Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu
Czytaj dalej …

źródło: UKE