187 spraw w Sądzie Polubownym przy Prezesie UKE

187 spraw w Sądzie Polubownym przy Prezesie UKE. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej  rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umów o świadczenie usług pocztowych, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub operatorami pocztowymi. W 2016 r. do Sądu Polubownego wpłynęło 187 spraw.
Przedmiotem sporu były w szczególności:
– opłaty za rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed terminem na jaki umowa została zawarta,
– opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
– odszkodowania za nienależyte wykonanie usług  pocztowych.
Sąd Polubowny rozpatruje sprawy wyłącznie na rozprawie, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę, podpiszą zapis na sąd polubowny. W ponad trzydziestu sprawach strona przeciwna sporu (przedsiębiorca telekomunikacyjny lub operator pocztowy) wyraziła wolę zawarcia ugody z konsumentem poza sądem, odstępując w całości bądź w części od dochodzenia roszczeń albo uwzględniając w całości bądź  w części roszczenia konsumenta. W roku 2016 rozprawy nie odbyły się. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajduje się w Bazie ADR przy Komisji Europejskiej. Sąd polubowny stosuje zasady określone w Zaleceniach Komisji Europejskiej 98/257/WE – niezależności, przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności, legalności, wolności i reprezentacji. Baza ADR znajduje się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego

źródło: UKE