Wyniki konsultacji decyzji dla Orange Polska

Wyniki konsultacji decyzji dla Orange Polska. Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dotyczącej wniosku Orange Polska S.A. oraz wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z 11 sierpnia 2016 r. Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej wniosku Orange Polska S.A. (OPL) z 1 września 2016 r. oraz wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z 2 września 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE z 11 sierpnia 2016 r. nr DHRT.WORK.6082.10.2016(28) (Decyzja I ). Decyzją I Prezes UKE zatwierdził projekt zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do Sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (Oferta) zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z 29 września 2010 r. zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE, w zakresie zapewnienia Usługi BSA – Rynek 5, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na OPL w decyzji Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r. nr DART-SMP-6040-1/14(121), (decyzja SMP 5). W dniach 20 stycznia 2017 r. – 20 lutego 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej wniosku OPL z 1 września 2016 r. oraz wniosku KIGEiT z 2 września 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem Decyzji I. W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko z 17 lutego 2017 r. złożone przez OPL. Stanowisko powyższe zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej
Stanowisko konsultacyjne Orange Polska

źródło: UKE