Spotkanie poświęcone koncepcjom realizacji monitoringu jakości sieci

Spotkanie poświęcone koncepcjom realizacji monitoringu jakości sieci. Możliwości wprowadzenia certyfikowanego mechanizmu monitorowania prędkości usług dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych oraz ruchomych były tematem spotkania przedstawicieli UKE z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i zrzeszającymi ich izbami, które odbyło się 27 lutego w siedzibie Urzędu. Zagwarantowanie zgodności deklarowanej przez dostawców prędkości usług dostępu do internetu z rzeczywistą prędkością jest jednym z priorytetów Prezesa UKE. Obecnie funkcjonuje szereg instrumentów w zakresie jakości usług (m. in. możliwość wprowadzenia przez Prezesa UKE wymogów dotyczących charakterystyk technicznych, żądanie informacji o stosowanej metodzie pomiaru, nałożenie kary pieniężnej), natomiast wprowadzenie certyfikowanego mechanizmu monitorowania zdecydowanie ułatwi stwierdzanie stałych lub regularnie powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami, a prędkościami określonymi w umowie. Uprawnienie Prezesa UKE  do wdrożenia certyfikowanego mechanizmu monitorowania wynika z przepisów art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dn. 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

źródło: UKE