Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2016 r.

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2016 r. Informacja o kosztach poniesionych w 2016 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji. Ustawa z dn. 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1489 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim. Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2016 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 44 679 642,04 złotych. Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2016 wynosi 18 759 296,25 złotych. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem
Czytaj dalej …

źródło: UKE