Komunikat Netii: zmiany w Zarządzie

Zmiany w składzie Zarządu (94/2017). Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka” lub “Netia”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. Pan Tomasz Szopa złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pan Tomasz Szopa nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje do informacji publicznej, że w dniu 1 czerwca Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Iwuć do pełnienia funkcji – pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych. Jednocześnie Zarząd Netii informuje, że Rada Nadzorcza Spółki również na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Radzimińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki ds. Projektów Strategicznych i Techniki, na okres od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 1 września 2017 roku. Pozostały wymagany zakres informacji o Pani Katarzynie Iwuć oraz Panu Stefanie Radzimińskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), Zarząd Spółki przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w zw. § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.

źródło: Netia