Deklaracja ministerialna nt. 5G podpisana w Tallinie

Deklaracja ministerialna nt. 5G podpisana w Tallinie. Europa ma szansę stać się liderem w dziedzinie 5G. Pierwszym krokiem w kierunku ustalenia ram regulacyjnych dla działania takiej sieci jest podpisana właśnie w Tallinie deklaracja ministerialna. 18 lipca br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za sprawy telekomunikacji i konkurencyjności, została podpisana Deklaracja dot. sieci 5G – „Ministerial Declaration: Making 5G a success for Europe”. Ze strony polskiej dokument podpisał Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Deklaracja potwierdza wolę państw UE, by w skali globalnej uczynić Europę wiodącym rynkiem rozwoju sieci piątej generacji. Wymagać to będzie ustanowienia – także na poziomie europejskim – przejrzystych, przewidywalnych i przyszłościowych ram regulacyjnych, które umożliwią inwestycje w ramach konkurencyjnego rynku. Ministrowie zgodzili się też, że sieć 5G jest kluczowa dla zagwarantowania dalszego cyfrowego postępu, co będzie korzystne dla konsumentów oraz przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki, a zarazem przysłuży się wzmocnieniu europejskiej konkurencyjności.
By osiągnąć zamierzone cele ministrowie wskazali na konkretne działania, które należy podjąć. Są nimi[1]:
– Udostępnianie więcej częstotliwości radiowych w sprawny oraz przewidywalny sposób. Państwa członkowskie są zdecydowane, aby wspólnie podjąć niezbędne wysiłki mające na celu sprawne udostępnienie odpowiedniego oraz wystarczającego zakresu częstotliwości radiowych i wykorzystanie pełnego potencjału technologii 5G.
– Zachęty dla liderów i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zwiększenie transparentności. Należy umożliwić intensywną wymianę doświadczeń, nie opóźniając przy tym krajowych formalnych postępowań. Współpraca w tym obszarze, w szczególności polegająca na inicjatywie wzmocnienia RSPG (Radio Spectrum Policy Group), powinna być zwiększona.
– Wzmacnianie podstawowych zasad zarządzania częstotliwością. W ramach stabilnych oraz przewidywalnych ram europejskich, państwa członkowskie zapewnią, by częstotliwości radiowe były udostępniane w oparciu o przewidywalne, otwarte, transparentne oraz niedyskryminacyjne procedury administracyjne.
– Zasięg oraz łączność. W całej UE należy zapewnić wysokiej jakości wszechstronną łączność komórkową. Państwa członkowskie w pierwszym kroku winny podjąć się promocji rozwoju sieci 5G w głównych obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków transportowych.
– Zachowanie interoperacyjności technologii 5G. Wsparcie dla kompleksowego i wszechstronnego podejścia do standaryzacji technologii 5G jako priorytetu dla Jednolitego Rynku Cyfrowego
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji