UKE: Planowane zmiany w przepisach telekomunikacyjnych

Planowane zmiany w przepisach telekomunikacyjnych. Trwają prace nad zmianami w Prawie telekomunikacyjnym. Nowelizacja przepisów zmierza w stronę upraszczania procedur, zwiększenia efektywności w dostępie obywateli do usług telekomunikacyjnych i ułatwień na drodze rozstrzygania sporów konsumentów z dostawcami usług. Planowaną zmianą, która będzie najbardziej odczuwalna, jest zdecydowane uproszczenie procedury zakładania i uruchamiania nowych punktów dostępowych do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego.  JST nie będą zobowiązane do każdorazowego uzyskiwania zgody, a jedynie do informowania Prezesa UKE o uruchomieniu nowego hot-spotu, stopniu pokrycia terenu bezprzewodowym Internetem oraz spełnianiu określonych parametrów technicznych. Te również ulegną zmianie: prędkość publicznych łączy ma zwiększyć się z obecnego 1 MBit/s do minimum 30 MBit/s. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp obywateli do usług e-administracji i skuteczniejszą walkę z problemem wykluczenia cyfrowego. Inną zmianą jest gruntowna reforma w systemie rozstrzygania sporów między konsumentem a dostawcą usług. Nowelizacja przepisów zlikwiduje Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE i zastąpi go procedurą ADR – pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Procedura ADR, w porównaniu do ścieżki sądowej, będzie tańsza (brak opłaty sądowej) i szybsza (przepisy zobowiązują do zamknięcia sprawy w ciągu maksymalnie 90 dni), a tym samym – zdecydowanie bardziej efektywna

źródło: UKE