Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Novum S.A. wydał  decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR poprzez wykreślenie opłaty hurtowej za przeniesienie numeru (NP).
Opłata za przeniesienie numeru
Zgodnie z aktualnymi postanowieniami Oferty SOR, OPL w procesie przeniesienia swojego numeru pobiera opłatę w wysokości 25,39 zł od operatora – Biorcy za każdy przeniesiony numer. Jednak od kwietnia 2016 r. obowiązuje ostateczna wersja procesu przenoszenia numerów w oparciu o PLI CBD . Fakt ten wpływa również na zasady realizacji zamówień na usługi hurtowe OPL powiązane z przeniesieniem numeru. Prezes UKE uwzględniając stanowiska Novum S.A oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji prezentowane w toku postępowania oraz udział systemu PLI CBD w procesie przenoszenia numerów, uznał, że uchylenie z Oferty SOR opłaty hurtowej za usługę NP będzie sprzyjać prawidłowej realizacji ustawowych uprawnień abonenckich w zakresie przeniesienia numeru, a także zapewni równe traktowania wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Stosowana obecnie opłata jest niekonkurencyjna i dyskryminująca dla operatorów, którzy współpracują z OPL na podstawie Oferty SOR. Dlatego też Prezes UKE mając na uwadze rozwój rynku usług telekomunikacyjnych oraz dbałość o równoprawną konkurencję zobowiązał OPL do uchylenia opłaty hurtowej za przeniesienie numeru. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie procesu przenoszenia numerów, decyzji z 18 lipca 2017 r. Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności
treść Decyzji Prezesa UKE

źródło: UKE