UKE: Zakończenie audytu regulacyjnego

Zakończenie audytu regulacyjnego. Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2016 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2018 r. Po zakończonym w dniu 4 sierpnia 2017 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1489 z późn. zm., dalej „Pt”), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
– sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.,
– wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2018 oraz
– opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (audytor)
Czytaj dalej …

źródło: UKE