Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. dot. kosztu netto

Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. dot. kosztu netto. 11 września 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wydał decyzje w sprawie przyznania dopłaty za rok 2006 (nr DHRT.WWM.7114.1.2016.47) oraz 2007 (nr DHRT.WWM.7114.2.2016.31) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przedmiotowych orzeczeniach sąd podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzjach Prezesa UKE z 2011 roku ustalających poziom dopłaty do świadczenia usługi powszechnej za 2006 i 2007 rok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę wiążącą wykładnię sądu , Prezes UKE uznał, że OPL przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej:
Czytaj dalej …

źródło: UKE