Raport Orange: Rezygnacja osoby zarządzającej. Piotr Muszyński odchodzi z Orange

25-2017 Rezygnacja osoby zarządzającej. Raport bieżący 25/2017. Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rezygnacji osoby zarządzającej. W dniu 24 listopada 2017 roku Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska S.A. ds. Strategii i Transformacji złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych. Prezes Zarządu, Jean-François Fallacher, powiedział: „Po 16 latach pracy w Grupie Orange Polska, Piotr Muszyński złożył rezygnację z funkcji pełnionych w zarządzie Spółki. Dziękuję Piotrowi za istotny wkład zawodowy w budowanie pozycji Orange Polska jako operatora sieci nr 1. Jego odejście jest spowodowane względami osobistymi. Jednocześnie pragnę poinformować, że ja przejmę odpowiedzialność zarządczą w obszarze strategii i transformacji”. Jednocześnie Spółka informuje, że podjęła, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej

[ ze swojej strony bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Muszyńskiemu za konstruktywną współpracę przez wiele lat. Życzymy, aby dalsze lata realizacji zawodowej były równie owocne – dop. red. ]

źródło: Orange