Netia: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 149/2017. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka” lub “Netia”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. Pan Przemysław Głębocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pan Przemysław Głębocki nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje do informacji publicznej, że w dniu 12 grudnia Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Adaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki wraz z powierzeniem mu funkcji Dyrektora Finansowego. Tym samym, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 94/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku, Pan Krzysztof Adaszewski zastąpił Panią Katarzynę Iwuć w pełnionej przez nią dotychczas funkcji Dyrektora Finansowego. Pani Katarzyna Iwuć w dalszym ciągu pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w strukturze organizacyjnej Spółki. Jednocześnie Zarząd Netii informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, również na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r., powołała Pana Andrzeja Abramczuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki wraz z powierzeniem mu funkcji Dyrektora ds. Strategii i Operacji. Pozostały wymagany zakres informacji o Panu Krzysztofie Adaszewskim oraz Panu Andrzeju Abramczuku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), Zarząd Spółki przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym

[ Pan Krzysztof Adaszewski oraz Pan Andrzej Abramczuk są przedstawicielami grupy kapitałowej Zygmunta Solorza, który nabył na początku grudnia 32 % akcji Netii – dop. wł. ]

źródło: Netia