Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. za IV kwartał 2017 r.

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. za IV kwartał 2017 r. Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za czwarty kwartał 2017 r. W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal – do części detalicznej OPL.
Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W czwartym kwartale 2017 r. czerwone światło “zapaliło się” tylko w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych), we wszystkich trzech miesiącach.
Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzane testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL. Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu. Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Analiza czasów względnych:
Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi. Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym – dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego.
Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych. Ocena wskaźników zagregowanych, dla analizowanego czwartego kwartału 2017 r., nie wskazuje aby OPL systematycznie gorzej lub lepiej, obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych
treść raportu

źródło: UKE