Prezes UKE rozpoczął 3 lipca ponowne konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku

Prezes UKE rozpoczął 3 lipca ponowne konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla:
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
„Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie
INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
Kluczowym elementem konsultowanych rozstrzygnięć są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Mają one stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Ww. dokumenty wymagały ponownych konsultacji z uwagi na wprowadzone w nich zmiany będące wynikiem stanowisk konsultacyjnychzłożonych w pierwszych konsultacjach oraz stanowisk złożonych po ich zakończeniu
Wprowadzone przez Prezesa UKE zmiany dotyczą w szczególności:
–  wprowadzenia w opłacie miesięcznej za dostęp do kanalizacji kablowej dodatkowych przekrojów kabli,
– kar umownych,
– terminów oraz rozwiązania umów,
– doprecyzowania procedur, zawartych w dokumentach, zgodnie z postulatami zgłoszonymi w postępowaniach konsultacyjnych.
Konsultowane projekty decyzji stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2020. Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Projekty realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Projekty rozstrzygnięć wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Prezes UKE liczy, że uwagi i sugestie zgłoszone w ramach konsultacji pomogą opracować uniwersalne warunki dostępu do infrastruktury. Ostateczne decyzje doprowadzą do niedyskryminowania operatorów oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

źródło: UKE