Komunikat Prezesa UKE dotyczący referencyjnej wysokości opłaty za usługę transmisji danych do jednostek oświatowych przyłączonych w ramach II i III naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Komunikat Prezesa UKE, dotyczący referencyjnej wysokości opłaty za usługę transmisji danych do jednostek oświatowych, przyłączonych w ramach II i III naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Załącznik do regulaminu ww. konkursu określił “Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC” (dalej „Wymagania”). Zgodnie z Wymaganiami beneficjent wyłoniony w konkursie (dalej „Beneficjent”) jest zobowiązany do zapewnienia dostępu hurtowego na rzecz operatora korzystającego w celu przyłączenia jednostek oświatowych, a usługi hurtowe będą świadczone po cenach zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”). Prezes UKE opublikował 27 marca 2018 r. dokument “Ceny dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC” (dalej „Ceny dostępu”). Określa on rekomendowane zasady określania opłat za usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej przyłączającej jednostki oświatowe zrealizowanej przez Beneficjentów. W pkt. 2.1. ppkt 1 Cen dostępu wskazano, iż „Opłata pobierana przez OSD za świadczenie Usługi transmisyjnej, wskazanej w pkt 1 ppkt 1 niniejszego dokumentu, jest zgodna z opłatą opartą na punktach odniesienia obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach Polski lub Unii Europejskiej.” Usługa transmisji danych do jednostek oświatowych musi odpowiadać parametrom określonym w Wymaganiach1. W przypadku usługi zdefiniowanej w Wymaganiach, właściwym punktem odniesienia są umowy dotyczące porównywalnych usług. Na podstawie analizy tych umów, Prezes UKE wskazuje wysokość opłaty będącej właściwym punktem odniesienia dla opłaty za usługę transmisji danych do jednostek oświatowych

 l.p.  Opłata  Referencyjna wysokość opłaty netto
 1.  Średnia miesięczna opłata abonamentowa za Usługę transmisyjną  227 zł/mc

1 Usługa transmisji danych od jednostki oświatowej do PWR lub WSD została zdefiniowana w pkt 2.6.1 Wymagań

źródło: UKE