Netia: Skonsolidowany raport półroczny “PSr 2/2018”

Netia: Skonsolidowany raport półroczny „PSr 2/2018”
Zawierający:
–  Wybrane dane finansowe
–  Oświadczenia Zarządu
–  Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
– Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.
– Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
– Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.
– Komentarz do raportu za I półrocze 2018 rok
Dane w ujęciu tabelarycznym tutaj
Pliki:
– Skonsolidowany Raport półroczny tutaj
– Komentarz, zawierający wybrane dane finansowe i operacyjne ( wyciąg z Raportu PSR2018) tutaj
– wskaźniki KPI ( II kwartał 2018 r. ) tutaj

źródło: Netia