Ericsson raportuje wyniki operacyjne za I kwartał 2019 r.

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2019
Podsumowanie pierwszego kwartału:
– Sprzedaż wyniosła 48,9 mld SEK (43,4). Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i walutę wzrosła o 7% dzięki silnemu wzrostowi w Ameryce Północnej. Odnotowana sprzedaż wzrosła o 13%.
– Marża brutto wyniosła 38,4% (34,2%), na co wpływ miał rozwój w segmencie Networks i Managed Services.
– Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mld SEK (-0,3), a marża operacyjna wyniosła 10,0% (-0,7%). Zysk operacyjny, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych w wysokości -0,2 mld SEK oraz pewnych dodatnich pozycji jednorazowych [1] w wysokości 1,6 mld SEK wyniósł 3,5 mld SEK, co stanowi marżę operacyjną w wysokości 7,2%.
– Zysk netto wzrósł do 2,4 mld SEK (-0,7)
– Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A wyniosły 4,1 mld (0,7). Środki pieniężne netto wyniosły 36,1 mld SEK (35,6).
– 51 % MediaKind zostało zbyte dnia 1 lutego 2019 roku. Oczekuje się, że nabycie anten i filtrów od Kathrein zamknie 3 kwartał

mld SEK

1 kwartał
2019 r.

2 kwartał
2018 r.

Zmiana r/r

4 kwartał
2018 r.

Zmiana k/k

Sprzedaż netto 48,9 43,4 13 % 63,8 -23 %
Wzrost sprzedaży dla porównywalnych jednostek i waluty  7 %
Marża brutto 38,4 % 34,2 % 25,7 %
Zysk operacyjny (strata) 4,9 -0,3 -1,9
Marża operacyjna 10,0 % -0,7 % -2,9 %
Zysk netto (strata) 2,4 -0,7 -6,5
Rozwodniony zysk na akcję w SEK 0,70 -0,25 -1,99
Zysk na akcję (nie uwzględniony w MSSF) w SEK [2] 0,80 0,11 -0,77
Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A 4,1 0,7 3,0 37 %
Przepływy pieniężne netto na koniec okresu 36,1 35,6 2 % 35,9 1 %
Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 38,5 % 35,9 % 32,0 %
Zysk operacyjny (strata) z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 5,1 0,9 2,6 99 %
Marża operacyjna z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych 10,4 % 2,0 % 4,0 %

[1] Określone pozycje jednorazowe obejmują; zysk kapitałowy związany ze zbyciem 51 % MediaKind (0,7 mld SEK), zbyciem niektórych aktywów w Red Bee Media (0,1 mld SEK) oraz rozwiązaniem wcześniejszej rezerwy na utratę wartości należności handlowych po dokonaniu płatności przez klienta (0,7 mld SEK).
[2] Rozwodniony zysk na akcję, z wyłączeniem amortyzacji i odpisów aktualizacyjnych dla nabytych wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych. Potencjalne akcje zwykłe nie są uwzględniane, jeśli ich konwersja na akcje zwykłe zwiększyłaby zysk na akcję.
Wartości nie występujące w MSSF są uzgadniane w oparciu o najbardziej bezpośrednio możliwe do uzgodnienia pozycje w sprawozdaniu finansowym na końcu tego sprawozdania

źródło: Ericsson