Wyniki finansowe Netia za I kwartał 2019 r.

Wyniki Grupy Netia za I kw. 2019 r. Netia S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2019 r. Przychody wyniosły 327 mln zł a zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, osiągnął wartość 83 mln zł. Pomimo presji na wyniki operacyjne w zakresie liczby usług na sieci obcej i usług hurtowych, marża zysku EBITDA w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła do 25,3 proc. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku przychody Netii osiągnęły wartość 327 mln zł (-4% kwartał-do-kwartału i -6% rok-do-roku). Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 83 mln zł (+1 % k-d-k, -11% r-d-r). Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w I kw. br. 107 mln zł. Marża zysku EBITDA (MSR 17) za I kw. br. wyniosła 25,3%. Wypracowany przez Spółkę zysk EBIT osiągnął w tym okresie prawie 13 mln zł (wzrost o blisko 22% k-d-k). Przychody wygenerowane w obszarze komercyjnym B2B od stycznia do końca marca br. wyniosły 174 mln zł (spadek o 5% k-d-k i r-d-r). Głównym powodem spadku przychodów jest zmniejszony wolumen niskomarżowego ruchu hurtowego. W głównych kategoriach produktowych Grupa Netia odnotowała relatywnie stabilne trendy pomimo widocznej presji konkurencji, powodującej przeceny niektórych typów usług przy okazji przedłużania kontraktów. Jednocześnie utrzymuje się wzrost wartości projektów sprzedażowych, dotyczących zaawansowanych produktów ICT pod marką NetiaNext. Przychody przypisane do obszaru komercyjnego B2C w I kw. 2019 r. osiągnęły 149 mln zł (-2% k-d-k oraz -7% r-d-r). Postępująca modernizacja sieci do standardu światłowodowego umożliwia Spółce efektywną dosprzedaż innowacyjnych usług TV z jednoczesną migracją z tradycyjnych łączy o niskich przepływnościach. W efekcie penetracja usługami dostępu do internetu na własnej sieci wzrosła do 14,8%. W obszarze komercyjnym B2C już 53% usług (wzrost o 3 pp. r-d-r) świadczonych jest na sieci własnej. Wskaźnik liczby usług na lokalizację kliencką (konsekwentnie) wzrósł do x1.69, a ARPU utrzymało się na stabilnym poziomie ok. 56 zł. Z 559 tys. świadczonych usług szerokopasmowych (-6 tys. k-d-k), już 378 tys. (68%) świadczonych jest na sieciach własnych Grupy Netia. Z kolei liczba stacjonarnych usług głosowych na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 484 tys. (-20 tys. k-d-k), w tym 158 tys. na sieciach własnych. Zdecydowana większość spadku liczby usług głosowych (ok. 70%) pochodziła z sieci obcej. Liczba usług mobilnych na koniec marca br. wyniosła 148 tys. (-1 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału). Wciąż natomiast Netia utrzymuje trend wzrostowy (+13% r-d-r) w zakresie liczby usług TV, których do obszaru B2C na koniec marca br. przypisanych było 217 tys. Wzrosty w zakresie usług na sieci własnej nie zniwelowały w pełni spadków w kategorii stacjonarnych usług głosowych oraz szerokopasmowych na sieci obcej. Stąd liczba świadczonych usług (RGU) w obszarze B2C wyniosła na koniec marca br. 1,408 mln (spadek o 1% k-d-k i 4 % r-d-r). Nakłady inwestycyjne w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. wyniosły 65 mln zł. W tym 31 mln zł stanowiły podłączenia i zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług klientom (biznesowym i indywidualnym), a 26 mln zł nakłady na sieciowe projekty technologiczne (w tym 17 mln zł na projekt Sieć XXI w.) oraz IT. Zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2019 r. wyniosły 116 mln (na koniec grudnia ub.r. było to 67 mln zł). Skorygowane wolne przepływy gotówkowe (OpFCF) wyniosły w I kw. br. 20 mln zł (+167% k-d-k oraz-56% r-d-r). Zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło 212 mln zł (+10% k-d-k oraz-16% r-d-r), co stanowi dźwignię finansową na komfortowym poziomie 0,58x Zysku EBITDA za 2018 rok w kwocie 362 mln zł

źródło: Netia