Play: informacja Rady Dyrektorów

17/2019 Powiadomienia o transakcjach otrzymanych zgodnie z art. 19 MAR. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcji („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Jean-Marc Harion, tj. członka Zarządu P4 Sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów. Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19 MAR
Plik:
Jean-Marc Harion Notification (PDF)

źródło: Play Communications