Grupa Cyfrowy Polsat: wyniki za I kwartał 2021 roku

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała Raport finansowy, dokumentujący działalność za I kwartał 2021 roku. W odniesieniu do segmentu sieci bezprzewodowej możemy we wspomnianym Raporcie przeczytać m.in.:
2.1.Wydarzenia o charakterze korporacyjnym
Warunkowa umowa sprzedaży 99,99% udziałów Polkomtel Infrastruktura. W wyniku rozpoczętego we wrześniu 2020 roku przeglądu różnych opcji strategicznych, w dniu 26 lutego 2021 roku Grupa Polsat zawarła ze spółką Cellnex Poland sp. z o.o, podmiotem zależnym Cellnex Telecom S.A., warunkową umowę sprzedaży udziałów reprezentujących ok. 99,99% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, naszej spółki zależnej odpowiedzialnej za część technicznej infrastruktury sieciowej. W szczególności, spółka ta jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. z około 7 tys. lokalizacji i około 37 tys. różnych systemów onair (w tym systemów 5G) oraz sieci transmisyjnej. Wartość transakcji wyniosła około 7,1 mld zł. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w trakcie 2021 roku, przy czym jest ono uzależnione of spełnienia się uzgodnionych warunków zawieszających, m.in. w postaci uzyskania zgody antymonopolowej oraz zgód od pożyczkodawców wymaganych na podstawie Umowy Kredytowej. Po zamknięciu transakcji sieć rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat. Grupa, jako operator sieci Plus, zamierza nieprzerwanie dostarczać najwyższej jakości treści i usługi łączności swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym. Ponadto, strony uzgodniły, że w po spełnieniu się warunków zawieszających podpiszą umowę serwisową (ang. Master Services Agreement), na podstawie której Polkomtel Infrastruktura będzie świadczył na rzecz Grupy Polsat określone usługi przez okres 25 lat (z możliwością przedłużania obowiązywania umowy o kolejne 15letnie okresy). Współpraca będzie oparta o miesięczne wynagrodzenie zależne od liczby lokalizacji i systemów w ramach aktywnej warstwy infrastruktury wykorzystywanych i dodatkowo zamawianych w przyszłości przez Grupę Polsat. Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi, Grupa Polsat będzie zobowiązana składać zamówienia na budowę określonej liczby nowych lokalizacji oraz zamówień określonej liczby dodatkowych usług emisji w określonych ramach czasowych. Równolegle z umową serwisową zostanie zawarta szczegółowa umowa o poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement), a konstrukcja obu kontraktów będzie zapewniała realizację interesów wszystkich zainteresowanych stron. Strategiczny zamysł partnerstwa z Cellnex oparty jest o koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości produktów i usług i maksymalnej satysfakcji klientów, którzy z nich korzystają, podczas gdy operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo. W pierwszej kolejności, podejście takie wzmocni możliwości inwestycyjne Grupy Polsat, która wkroczyła już w nowy cykl inwestycyjny rozpoczynając budowę pierwszej w Polsce sieci 5G i będzie dążyła do rozszerzenia zasięgu nowej technologii poprzez wykorzystywania dodatkowych lokalizacji. Po drugie, model ten jest otwarty na współpracy z kolejnymi najemcami celem uzyskania jeszcze większych oszczędności w obszarze rozwoju sieci w przyszłości. Po trzecie, partnerstwo to zapewni wyższy poziom zadowolenia klienta, szybsze wdrażanie nowych technologii oraz optymalizację istniejących w Polsce portfeli wieżowych. Szczegółowe informacje na temat transakcji zostały przedstawione w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.[…]”
Pełna treść Raportu za I kwartał 2021 r.
Prezentacja
Brief
KPI

źródło: Grupa Cyfrowy Polsat