UKE: Test Margin Squeeze dla POPC

Test Margin Squeeze dla POPC. Informacja dla beneficjentów działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – aktualizacja opisu narzędzia Test Margin Squeeze (Test MS). Test Margin Squeeze (Test MS) jest narzędziem umożliwiającym zweryfikowanie wysokości opłat za usługi hurtowe (BSA, LLU, VULA) świadczone na sieci POPC wybudowanej ze środków przyznanych w ramach II, III i IV konkursu. Opłaty te ustalane są samodzielnie przez Operatorów Sieci Dostępowych (OSD), z uwzględnieniem zasady otwartego i efektywnego dostępu do usług hurtowych, tzn. na poziomie umożliwiającym innym operatorom świadczenie usług detalicznych na bazie usług hurtowych OSD z uwzględnieniem rozsądnej marży. Zgodnie z pkt 2.1 ppkt 5 „Zasad dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacja Prezesa UKE” (Zasady dostępu) OSD przedstawiają Prezesowi UKE raz w roku do 30 czerwca wyniki przeprowadzonego samodzielnie Testu MS wraz z dokumentacją stanowiącą uzasadnienie dla proponowanych opłat hurtowych, dla 3 ofert detalicznych, których przyrost sprzedaży był w poprzednim roku najwyższy. Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenie w trakcie weryfikacji Testu MS za rok 2019 i zidentyfikowanie obszarów najbardziej problematycznych dla OSD, Prezes UKE publikuje doprecyzowanie Opisu narzędzia, tak aby ułatwić poprawne wypełnienie Testów MS w kolejnych latach.
Zmiany Opisu Testu MS dotyczą m.in:
– dokładnego wskazania dokumentacji stanowiącej uzasadnienie dla proponowanych opłat hurtowych, w tym przekazanie cenników detalicznych stosowanych na sieciach POPC, zestawienie wszystkich usług detalicznych świadczonych na sieci POPC z podaniem wolumenów oraz przychodów, przekazanie danych źródłowych na podstawie których OSD wyliczył poszczególne wartości w arkuszach opatrzonych niezbędnymi wyjaśnieniami,
– dookreślenia średniego kosztu zakupu wyposażenia abonenckiego – w opłatach detalicznych,
– doprecyzowania sposobu mierzenia rocznego wolumenu ruchu na abonenta, zasad wyznaczania kosztów dla sieci POPC nie oddanej w całości do użytkowania lub oddanej w ciągu roku – w kosztach sieciowych,
– a także doprecyzowania sposobu wyliczenia średniorocznej liczby abonentów, jak również możliwości podania kosztów detalicznych oraz liczby abonentów dla całej sieci OSD – w kosztach detalicznych.
Wprowadzone zmiany nie modyfikują samego narzędzia, jedynie doprecyzowują jego opis w sposób mający ułatwić OSD przygotowanie wymaganej dokumentacji. Uprzejmie przypominamy, że zespół UKE na bieżąco udziela wsparcia i w przypadku dodatkowych pytań odnośnie sposobu i zakresu przekazania informacji OSD proszeni są o kontakt z sekretariatem Departamentu Regulacji: sekretariat.DR@uke.gov.pl
W załączeniu aktualne narzędzie wraz z opisem.
Zmodyfikowany opis narzędzia – 755 KB plik PDF
Narzędzie Test MS POPC – 275 KB plik XLSM

źródło: UKE