Orange Raport bieżący 10-2021: Orange Polska przedłuża umowę roamingu krajowego z Play, która zapewnia 300 mln zł przychodów do 2025 roku

Raport Bieżący 10/2021: Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o zawarciu umowy z P4 Sp. z o.o. Orange Polska przedłuża umowę roamingu krajowego z Play, która zapewnia 300 mln zł przychodów do 2025 roku. W dniu 7. czerwca 2021 r. Orange Polska oraz P4 (operator sieci Play) podpisały przedłużenie umowy roamingu krajowego (obecna umowa wygasa w czerwcu 2021 r.). Współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule „takeorpay”, która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód dla Orange Polska w wysokości 300 mln zł łącznie w latach 20212025. Umowa dotyczy stosunkowo ograniczonego ruchu w porównaniu do ruchu generowanego przez klientów własnych Orange Polska i posiada wbudowane mechanizmy kontroli w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 14 maja 2021 r., na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie Zarządu stopień zaawansowania prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy między Orange Polska oraz P4stanowił od 14 maja 2021 roku informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR, a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska.

źródło: Orange