UKE: Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn. zm.), przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Celem sporządzania planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom. Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określają:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19. sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1464)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13. marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
(Dz. U. z 2023 r. poz. 580)

Zgodnie z § 3 rozporządzenia przedsiębiorca obowiązany jest sporządzić plan w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy posiadający plan, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia obowiązani są do sporządzenia planu wg. niniejszego nowego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.
Powiązany plik w serwisie regulatora:
wytyczne do sporzadzenia przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego planu dzialan w sytuacjach szczegolnych zagrozen – 454 KB plik PDF

źródło: UKE