Grupa Lenovo: wyniki finansowe za cały rok 2022/23

Grupa Lenovo: wyniki finansowe za cały rok 2022/23. 24 maja 2023 r. – Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ogłosiła dziś całoroczne wyniki, informując o przychodach Grupy w wysokości 62 mld USD i zysku netto w wysokości 1,6 mld USD, czyli 1,9 mld USD w oparciu o standardy sprawozdawczości finansowej spoza Hongkongu (HKFRS)[1]  . Rentowność była stabilna, przy czym marża brutto i marża operacyjna osiągnęły 18-letnie maksima, a marża netto bez HKFRS pozostała na niezmienionym poziomie rok do roku. Podczas gdy przychody Grupy ucierpiały z powodu słabej koniunktury na rynku urządzeń, przychody z działalności niezwiązanej z komputerami PC osiągnęły najwyższy w roku fiskalnym poziom prawie 40%, napędzany przez zdywersyfikowane motory wzrostu Lenovo – Grupę Rozwiązań i Usług (SSG) oraz Grupę Rozwiązań Infrastrukturalnych (ISG), które zwiększyły przychody do rekordowych poziomów odpowiednio 6,7 mld USD i 9,8 mld USD, co oznacza wzrost o 22% i 37% rok do roku. Po roku niepewności w branży i na świecie Lenovo dostrzega pozytywne oznaki stabilizacji rynku. Grupa spodziewa się, że w drugiej połowie 2023 r. cały rynek komputerów PC i urządzeń inteligentnych wznowi wzrost rok do roku, a rynek usług IT wznowi stosunkowo wysoki wzrost – razem doprowadzi to do umiarkowanego wzrostu całego rynku IT w 2023 roku. W perspektywie średnio- i długoterminowej cyfrowa i inteligentna transformacja będzie nadal przyspieszać, co doprowadzi do dużego potencjału rozwoju infrastruktury chmurowej i obliczeniowej.  Pozycja gotówkowa Lenovo pozostaje silna, a cykl konwersji gotówki uległ dalszej poprawie. Dzięki dobrej płynności finansowej Grupa nadal inwestuje w badania i rozwój w zakresie “nowego IT” (klient, brzeg sieci, chmura, sieć i inteligencja), aby budować swoje przyszłe kluczowe kompetencje. W ubiegłym roku Lenovo zwiększyło całoroczne inwestycje w badania i rozwój do 2,2 mld USD, co oznacza wzrost o 6% rok do roku. W czwartym kwartale Grupa rozpoznała jednorazową restrukturyzację i inne opłaty w wysokości 249 mln USD, wśród różnych innych działań, w celu uzyskania około 850 mln USD rocznych oszczędności kosztów grupowych, pomagając w ustanowieniu solidnych podstaw dla działalności Grupy na wymagającym rynku i pozycjonując ją na przyszły wzrost. Rada Dyrektorów Lenovo ogłosiła ostateczną dywidendę w wysokości 3,8 centa amerykańskiego lub 30,0 centów HK na akcję za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

Najważniejsze dane finansowe:

FY 22/23
mln USD

FY 21/22
mln USD

Zmiana

 

 
Przychody Grupy

61,947

71,618

(14%)

 
Dochód przed opodatkowaniem

2,136

2,768

(23%)

 
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy)

1,608

2,030

(21%)

 
Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy – non-HKFRS) [1]

1,878

2,164

(13%)

 
Podstawowy zysk na akcję (centy amerykańskie)

13.50

17.45

(3.95)

 

Cytat prezesa i dyrektora generalnego – Yuanqing Yang:
“Lenovo osiągnęło stabilną rentowność w ostatnim roku fiskalnym, ponieważ nasze zdywersyfikowane motory wzrostu nadal osiągają nowe kamienie milowe. Ich dynamika napędza stały postęp w naszej transformacji opartej na usługach, a udział przychodów z działalności niezwiązanej z komputerami PC wzrósł do prawie 40%. Nasza przejrzysta strategia działa i nasze codzienne działania są odporna, nawet w obliczu globalnej niepewności. W przyszłości będziemy nadal inwestować w badania i rozwój, aby uchwycić kolejną falę możliwości wzrostu, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość”.

Solutions and Services Group (SSG): wysoka marża, silny wzrost
Możliwości:
Segmenty usług “New IT” na wartym bilion dolarów rynku usług IT nadal się rozwijają, a rozwiązania Device-as-a-Service (DaaS) i rozwiązania chmurowe zapowiadają wzrosty w tempie dwucyfrowym CAGR do 2025 roku. Wydatki na rozwiązania i usługi pozostaną wysokie, w szczególności w edukacji, inteligentnym handlu detalicznym, inteligentnych miastach i produkcji.
Wyniki za rok obrotowy 22/23:
SSG nadal jest motorem wzrostu Grupy i ważnym czynnikiem generującym zyski.
– Przychody osiągnęły rekordowy poziom, wzrastając o 22% rok do roku do 6,7 mld USD, przy wysokiej marży operacyjnej wynoszącej 21%.
– Wysoki dwucyfrowy wzrost we wszystkich segmentach, przy czym mieszanka przychodów z rozwiązań i usług niezwiązanych ze sprzętem stanowi obecnie ponad połowę przychodów SSG.
Zrównoważony wzrost:
SSG nadal inwestuje w tworzenie skalowalnych i powtarzalnych rozwiązań horyzontalnych lub bloków konstrukcyjnych, które można wdrożyć w dowolnej branży, wykorzystując własność intelektualną Lenovo.
– Ponadto SSG wzbogaciło swoje portfolio rozwiązań z zakresu cyfrowego miejsca pracy i chmury hybrydowej TruScale.
– Skalowanie TruScale dla SAP z Private Edition Customer Data Center (PE CDC) i rozszerzenie wyłącznego partnerstwa w celu świadczenia technicznych usług zarządzanych dla klientów SAP PE CDC w Chinach.
Infrastructure Solutions Group (ISG): rekordowe przychody, rekordowy zysk, hiperwzrost
Możliwości:
ISG nadal czerpie korzyści z trwającej modernizacji infrastruktury ICT. Oczekuje się, że do 2025 r. sam rynek serwerów przekroczy 132 mld USD, pamięć masowa osiągnie 36 mld USD, a infrastruktura brzegowa 37 mld USD.

Wyniki za rok obrotowy 22/23:
Historyczny pełny rok dla ISG jako dochodowego motoru wysokiego wzrostu. Przychody wzrosły do prawie 10 mld USD, o 37% rok do roku, przy rekordowym zysku operacyjnym w wysokości 98 mln USD.
– Przychody z działalności serwerowej wzrosły o prawie 30% rok do roku do rekordowego poziomu, czyniąc Lenovo trzecim największym dostawcą serwerów na świecie.
– Pamięci masowe również osiągnęły rekordowo wysoki przychód, trzykrotnie przewyższając wyniki z poprzedniego roku fiskalnego i awansując z pozycji #8 na świecie na #5. Przychody z oprogramowania wzrosły o 25% rok do roku, co stanowi kolejny rekord.
Zrównoważony wzrost:
ISG nadal zwiększa swoje możliwości w zakresie pełnego zakresu, które obejmuje zarówno dostawców usług w chmurze, jak i segmenty przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.
– Jednocześnie ISG inwestuje w innowacje infrastrukturalne oparte na sztucznej inteligencji (AI), takie jak przetwarzanie brzegowe oparte na AI i chmura hybrydowa.
– Produkcja wewnętrzna i konkurencyjność kosztowa zostały wzmocnione dzięki dodaniu własnego zakładu w Budapeszcie na Węgrzech.
Intelligent Devices Group (IDG): wiodąca pozycja rynkowa i rentowność
Szansa:
Na działalność firmy wpłynęło kilka kwartałów słabej koniunktury na rynku urządzeń z powodu wyczerpywania się zapasów w kanałach sprzedaży. Ponieważ komputery PC są niezbędnym narzędziem produktywności w dzisiejszej erze cyfrowej, Lenovo przewiduje, że rynek PC powróci do wzrostu w drugiej połowie roku kalendarzowego 2023. Trend cyfryzacji i hybrydowy model pracy nadal napędzają stały wzrost rozwiązań dla inteligentnych przestrzeni.
Wyniki za rok obrotowy 22/23:
Przychody IDG spadły rok do roku do 49,4 mld USD, ale udało się utrzymać pozycję lidera na rynku komputerów osobistych z 23,2% udziałem w globalnym rynku i utrzymać wiodącą w branży rentowność na poziomie 7,3%.
– Mieszanka przychodów z produktów premium wzrosła do prawie 30%.
– Dział smartfonów był rentowny przez trzy kolejne lata i osiągnął wzrost przychodów w segmencie premium na większości rynków.
Zrównoważony wzrost:
IDG będzie ściśle zarządzać wydatkami i dalej ulepszać operacyjne procesy.
– Będzie nadal inwestować w innowacje technologiczne, koncentrując się na ofercie premium i sąsiednich obszarach, jednocześnie ulepszając inteligentne rozwiązania przestrzenne dla hybrydowych modeli pracy.
Wyniki za czwarty kwartał
Czwarty kwartał roku fiskalnego był najtrudniejszym kwartałem w roku, biorąc pod uwagę presję zarówno ze strony rynku PC, jak i globalnej gospodarki. Lenovo zamknęło kwartał przychodami w wysokości 12,6 mld USD, co oznacza spadek o 24% rok do roku. Przychody z IDG spadły o 33% rok do roku, podczas gdy silna dynamika wzrostu SSG i ISG pomogła zrównoważyć słabość rynku urządzeń. Przychody SSG wzrosły o 18% rok do roku do 1,6 mld USD, a przychody ISG wzrosły o 56% do 2,2 mld USD. Przychody ze sprzedaży produktów innych niż komputery PC osiągnęły w tym kwartale historycznie najwyższy poziom 43%, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych rok do roku.

Najważniejsze wydarzenia operacyjne w IV kwartale
Ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego – Ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego Lenovo została niedawno podniesiona do AAA przez MSCI, międzynarodową agencję ratingową. To najwyższa możliwa ocena dla korporacji prowadzących programy ESG. Ponadto firma EcoVadis wyróżniła Lenovo za doskonałość w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych w ramach corocznego konkursu Sustainable Procurement Leadership Awards. Firma została również niedawno uznana przez Forbes za jednego z najlepszych pracodawców w zakresie różnorodności w 2023 r., ocenianego na podstawie bezpośrednich rekomendacji, pośrednich rekomendacji i badań kluczowych wskaźników wydajności.

[1] Miara spoza HKFRS została skorygowana poprzez wyłączenie zmian wartości godziwej netto aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynikających z fuzji i przejęć, opłat związanych z fuzjami i przejęciami, restrukturyzacji i innych opłat oraz odpowiednich skutków podatku dochodowego, jeśli takie istnieją.

LENOVO GROUP – PODSUMOWANIE FINANSOWE
Za kwartał i rok zakończony 31 marca 2023 r.
(w mln USD, z wyjątkiem danych na akcję)

 

Q4 FY22/23

Q4
FY21/22

R/R CHG

   FY22/23  FY21/22  R/R CHG
Przychody   12,635 16,694 (24)%   61,947 71,618 (14)%
Zysk brutto   2,143 2,864 (25)%   10,501 12,049 (13)%
Marża zysku brutto   17.0% 17.2% (0,2) pkt   17.0% 16.8% 0,2 pkt
Koszty operacyjne   (1,852) (2,275) (19)%   (7,832) (8,968) (13)%
Wydatki na badania i rozwój
(ujęte w kosztach operacyjnych)
  550 576 (5)%   2,195 2,073 6%
Stosunek wydatków do przychodów   14.7%

 

13.6%

 

1.1 pkt   12.6% 12.5% 0,1 pkt
Zysk operacyjny   291 589 (51)%   2,669 3,081 (13)%
Pozostałe przychody/(koszty) nieoperacyjne – netto

 

  (161) (69) 134%   (533) (313) 70%
Dochód przed opodatkowaniem   130 520 (75)%   2,136 2,768 (23)%
Opodatkowanie   (24) (99) (75)%   (455) (623) (27)%
Zysk za okres/rok   106 421 (75)%   1,681 2,145 (22)%
Udziały niekontrolujące   8 (9) NIE DOTYCZY   (73) (115) (37)%
Zysk przypadający na akcjonariuszy   114 412 (72)%   1,608 2,030 (21)%
Zysk przypadający na akcjonariuszy – bez HKFRS [1]   284 507 (44)%   1,878 2,164 (13)%
Zysk na akcję (w centach amerykańskich)
Podstawowy
Rozwodniony
   

0.95

0.93

 

3.52

3.20

 

(2.57)

(2.27)

   

13.50

12.74

 

17.45

15.77

 

(3.95)

(3.03)

Informacje o Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) to globalna firma technologiczna o przychodach w wysokości 62 mld USD, zajmująca 171. miejsce w rankingu Fortune Global 500, zatrudniająca 77 000 osób na całym świecie i obsługująca miliony klientów każdego dnia na 180 rynkach. Koncentrując się na śmiałej wizji dostarczania inteligentniejszych technologii dla wszystkich, Lenovo opiera się na swoim sukcesie jako największej na świecie firmy produkującej komputery PC poprzez dalszą ekspansję w obszarach wzrostu, które napędzają rozwój technologii “nowego IT” (klient, brzeg, chmura, sieć i inteligencja), w tym serwerów, pamięci masowej, urządzeń mobilnych, oprogramowania, rozwiązań i usług. Transformacja ta, wraz z innowacjami Lenovo zmieniającymi świat, buduje bardziej integracyjną, godną zaufania i inteligentniejszą przyszłość dla wszystkich i wszędzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.lenovo.com i zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami za pośrednictwem naszego StoryHub.

źródło: Lenovo