Postępowanie konkursowe zakończone

Postępowanie konkursowe zakończone. Prezes UKE wyłonił podmiot, który przeprowadzi badania sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2016, 2017 i 2018 oraz wyniki kalkulacji kosztów na rok 2018, 2019, 2020. W wyniku przeprowadzonego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r., przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2016, 2017 i 2018 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2018, 2019, 2020, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE wybrał Ofertę złożoną przez firmę Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie. Oferta uzyskała największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów zdobytych w ramach poszczególnych kryteriów wynikających ze Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK). Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.
– W pierwszym etapie Komisja konkursowa powołana przez Prezesa UKE do przeprowadzenia postępowania konkursowego, dokonała oceny dwóch złożonych Ofert pod względem spełnienia wymagań formalno – prawnych, po czym obie Oferty zakwalifikowane zostały do oceny w etapie drugim.
– W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Ofert biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów merytorycznych oraz cenowych wskazanych w SWPK

źródło: UKE