Dostęp do budynków. Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Dostęp do budynków. Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedstawiamy pakiet trzech dokumentów skierowany do operatorów, dla których trudną do pokonania barierę stanowi uzyskanie nieodpłatnego dostępu do budynku. Materiał jest przydatny także dla podmiotów udostępniających nieruchomości, chcących poznać swoje prawa i obowiązki w relacjach z operatorami. Dzięki tej publikacji obie strony mają szansę poprawić swoją pozycję w negocjacjach dotyczących dostępu. Pierwszy z dokumentów – Poradnik – odpowiada na pytanie, co zrobić, by skutecznie ubiegać się o dostęp u właściciela czy zarządcy nieruchomości, a w przypadku odmowy dostępu, jakie czynności podjąć przed złożeniem wniosku do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu. Poradnik określa też, jakie kwestie powinna obejmować umowa o dostępie. Drugim dokumentem jest Wzór umowy napisany zgodnie z zawartymi w Poradniku wytycznymi. Został sporządzony z myślą o udostępnianiu przede wszystkim pojedynczych nieruchomości na potrzeby budowy infrastruktury dostępowej w technologii FTTH. Zaproponowane postanowienia umowne zakładają dobrowolną współpracę stron, rozumiejących, że porozumienie jest zawsze lepsze niż oczekiwanie na decyzję administracyjną. Ostatnim dokumentem jest formularz wniosku o wydanie decyzji o dostępie do budynku. Pokaże on operatorowi, jakie informacje należy przekazać Prezesowi UKE, aby postępowanie dotyczące dostępu zakończyło się szybko i pozytywnie
Dokumenty:
1. Poradnik: dostęp do budynków
2. Wzór umowy o dostępie
3. Formularz wniosku

źródło: UKE