Prezes UKE: Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR

Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Netii S.A., wydał decyzję o odmowie zobowiązania Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR, polegającej na rozdzieleniu pozycji cennikowej za uruchomienie usługi w technologii światłowodowej xPON (FTTH) na dwie alternatywne usługi:
– uruchomienie usługi na łączu aktywnym oraz
– uruchomienie usługi na łączu nieaktywnym.
Prezes UKE nie uwzględnił stanowiska Netii S.A., prezentowanego w toku postępowania administracyjnego uznając, że z uwagi na niską penetrację usługami realizowanymi w technologii światłowodowej, zarówno na rynku detalicznym jak i przede wszystkim hurtowym, rozdzielenie opłaty byłoby niekorzystne dla dalszego rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji światłowodowych. Dodatkowo, po analizie ofert detalicznych największych przedsiębiorców na polskim rynku telekomunikacyjnym, Prezes UKE stwierdził, że nie występuje u nich podział opłaty za uruchomienie usługi w zależności od rodzaju łącza abonenckiego w technologii FTTH. Również operatorzy SMP z innych krajów Unii Europejskiej co do zasady nie stosują podziału na łącze aktywne i nieaktywne na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego. Tym samym, zdaniem Prezesa UKE takie rozdzielenie byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego inwestowania w dziedzinie infrastruktury, rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz promocji nowoczesnych usług telekomunikacyjnych
Dokumenty:
Decyzja odmowna Prezesa UKE

źródło: UKE