UKE: 100 tysięcy złotych kary dla Netii. Przenoszenie numerów

Prezes UKE nałożył karę na Netia S.A. w wysokości 100 tys. zł. Prezes UKE nałożył karę za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z wnioskiem złożonym przez XL Telekom o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonych 499 numerów. Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 16 Pt kto uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, podlega karze pieniężnej. Abonent, zgodnie z art. 71 ust. 1 Pt, będący stroną umowy z dostawcą usług, w której przydzielany jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych i na terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych. W toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UKE ustalono, że Netia zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 499 numerów, a XL Telekom wykorzystywała numerację do świadczenia usług w centrum handlowym w Łodzi w celu zapewnienia usług telefonicznych i dostępu do internetu dla klientów na terenie Centrum, zawierając z nimi umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. XL Telekom wystąpiła o przeniesienie 499 numerów używanych na podstawie ww. umowy do sieci innego operatora. Netia odmówiła przeniesienia numerów powołując się na charakter umów zawartych z XL Telekom, które nie były jej zdaniem umowami abonenckimi, ale umowami międzyoperatorskimi z udostępnieniem numeracji. W związku z tym, zdaniem Netii, XL Telekom nie przysługiwały uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes UKE stwierdził, że Netia zawarła z XL Telekom umowy abonenckie, a nie umowy międzyoperatorskie z udostępnieniem numeracji. Dlatego XL Telekom przysługiwał status abonenta i tym samym była uprawniona do przeniesienia numerów. Z tego powodu Netia odmawiając przeniesienia 499 numerów naruszyła Prawo telekomunikacyjne i podlegała karze zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 16.
Decyzja nie jest prawomocna.
Informacje nt. praw przysługujących konsumentom w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod adresem: https://cik.uke.gov.pl/

źródło: UKE