Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz. Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”) informuje co następuje.
1. Z dniem 7 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 1900-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz (dalej „Projekt”).
3. Projekt udostępniony został na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 Pt.:
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
– na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).
6. Nowy plan zagospodarowania częstotliwości ma umożliwić w niedalekiej przyszłości bardziej efektywne wykorzystywanie częstotliwości z zakresu 1920-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz, poprzez dopuszczenie możliwości wykorzystywania tego zakresu w nowszej technologii.
W tym celu niezbędne jest:
– w odniesieniu do trybu TDD – przesunięcie aktualnie wyznaczonego dla tego trybu zakresu 1900,1-1920,1 MHz o 100 kHz w dół, czyli wyznaczenie dla trybu TDD zakresu częstotliwości 1900-1920 MHz w celu odzyskania zakresu częstotliwości 1920,0-1920,1 MHz na potrzeby trybu FDD;
– w odniesieniu do trybu FDD – przesunięcie i rozszerzenie aktualnie wyznaczonych dla tego trybu zakresów 1920,5-1979,7 MHz oraz 2110,5-2169,7 MHz w taki sposób, aby wyznaczyć dla trybu FDD zakresy częstotliwości 1920-1980 MHz oraz 2110-2170 MHz, co umożliwi (po wydaniu odpowiednich decyzji administracyjnych) każdemu z podmiotów dysponujących częstotliwościami z tych zakresów wykorzystywanie bloków częstotliwości stanowiących wielokrotność 5 MHz (tzn. 2×15 MHz).
7. Projekt ma na celu dostosować Plan zagospodarowania do zapisów Decyzji Wykonawczej Komisji zmieniającej Decyzję nr 2012/688/UE[1] w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresów częstotliwości 1920-1980 MHz i 2110-2170 MHz (tekst projektu Wykonawczej Komisji zmieniającej Decyzję nr 2012/688/UE dostępny jest pod tym adresem
Pliki:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji planu – 435 KB plik PDF
Projekt PZCZ 2100 MHz – 575 KB plik PDF

źródło: UKE