UKE: Konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

Konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych. Mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, Prezes UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm, poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.
Prosimy o przesyłanie odpowiedzi w wersji elektronicznej do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.
1. Jaki jest proponowany termin rozdysponowania pasma 26 GHz?
2. Jakie są przewidywane terminy komercyjnej dostępności sieci uwzględniając dostępność sprzętu i urządzeń w tym paśmie?
3. Czy przewiduje się świadczenie usług w paśmie 26 GHz dla użytkowników stacjonarnych czy mobilnych i w jakim terminie byłoby pożądane udostępnienie tego pasma dla zastosowań szerokopasmowych?
4. Jakie usługi przewidują Państwo świadczyć w paśmie 26 GHz za wyjątkiem usług związanych z mobilnym szerokopasmowym dostępem do Internetu?
5. Gdzie mogłoby być wykorzystywane pasmo 26 GHz? (np. obszary geograficzne wymagające wysokiej pojemności, miasta, obszary wiejskie, trasy drogowe i kolejowe, centra przemysłowe, przedsiębiorstwa, wewnątrz budynków)
6. Czy w przypadku rozmieszczenia stacji bazowych 5G w paśmie 26 GHz zakłada się, że będą to pojedyncze stacje, klastry komórek, czy też wiele stacji pokrywających zasięgiem określony obszar (gminy, powiatu)?
7. Jaka jest pożądana wielkość zasobów widmowych, która powinna być przydzielona dla jednego operatora?
8. Jak ważne jest przydzielanie ciągłych bloków operatorom (proszę wskazać minimalną szerokość bloku)? Czy pożądane byłoby agregowanie bloków sąsiednich nieprzylegających oraz agregowanie z blokami z innych zakresów częstotliwości?
9. Czy małe stacje radiowe (small cells) w paśmie 26 GHz powinny być zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego?
10. Czy pasmo 26 GHz powinno być rozdysponowane i wykorzystywane przy uwzględnieniu współwykorzystywania ze służbą stałą?
11. Czy zasadna jest migracja użytkowników służby stałej z pasma 26 GHz? (Jeśli tak, to do jakich pasm?)
12. Czy istnieją możliwości współużytkowania pasma 26 GHz z innymi użytkownikami (np. rządowymi)?
13. Czy procedura selekcyjna dla pasma 26 GHz powinna być połączona z rozdysponowaniem także innych zakresów?
14. Czy należy rozdysponować jednorazowo całą dostępną dla użytkowników cywilnych część pasma (z zakresu 24,3-27,3 GHz)?
15. Jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 26 GHz byłby odpowiedni (procedura selekcyjna – rezerwacje częstotliwości, wyłącznie pozwolenia radiowe)?
16. Czy należy rozważyć udostępnienie pasma dla urządzeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
17. Czy wskazują Państwo zainteresowanie wykorzystaniem pasma 28 GHz na potrzeby służby stałej i/lub służy ruchomej?
18. Czy pasmo 28 GHz jest odpowiednim pasmem do migracji użytkowników z pasma 26 GHz?
19. Jakie są potencjalne rodzaje zastosowań dla pasma 28 GHz?
20. Czy wskazują Państwo potrzebę rozpoczęcia prac nad udostępnieniem na potrzeby IMT 2020 także innych zakresów częstotliwości? Jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej?

źródło: UKE