UKE: Raport NSKPI za Q3 2021

Raport NSKPI za Q3 2021. Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za trzeci kwartał 2021 r. W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal – do części detalicznej OPL.
Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W trzecim kwartale 2021 r. czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług „zapaliło się” dla wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach, dla wskaźników LLU3 (Terminowość naprawy awarii LLU) i UI5 (Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych) w lipcu, dla wskaźnika UI10 (Liczba odrzutów technicznych na zmianę prędkości usług szerokopasmowych na 100 zamówień) w sierpniu oraz dla wskaźnika TZN1 we wrześniu.
Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL. Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu. Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Wskaźnik zagregowany dla Usług LLU, dla analizowanego trzeciego kwartału 2021 r., wskazuje, że wyniki dla operatora WDM_SP są niższe niż średnia dla rynku. Fakt ten nie wskazuje jednoznacznie na działania dyskryminacyjne OPL względem tego z uczestnika rynku. Wyniki pozostałych wskaźników zagregowanych nie wskazują na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
Pliki:
nskpi q3 2021 – 849 KB plik PDF

źródło: UKE