UKE: Konsultacje dotyczące przyszłego zagospodarowania bloku 0 w paśmie C

Konsultacje dotyczące przyszłego zagospodarowania bloku 0 w paśmie C. 30 grudnia 2021 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące przyszłego zagospodarowania zakresu 3410-3480 MHz. Planowany podział częstotliwości z pasma C (3400-3800 MHz) przedstawia się następująco:
– zakres 3400-3410 MHz (dalej „guardband”) – zakres pozostawiony na potrzeby ochrony systemów pracujących w ramach służby radiokomunikacyjnej radiolokalizacji;
– zakres 3410-3480 MHz (dalej „blok 0”);
– zakres 3480-3800 MHz – zakres podzielony na 4 bloki o szerokości 80 MHz (bloki A, B, C, D), przeznaczony do dystrybucji w ramach ogólnokrajowych rezerwacji częstotliwości w drodze aukcji.
Niniejsze konsultacje dotyczą przyszłego zagospodarowania częstotliwości w bloku 0.
Mając na względzie zgłaszane postulaty, planuje się, że częstotliwości z bloku 0 przeznaczone zostaną do wykorzystywania lokalnego, w ramach rezerwacji częstotliwości. Rezerwacje takie byłyby udzielane maksymalne do czasu obowiązywania rezerwacji w blokach A, B, C i D. Warunki wykorzystywania częstotliwości z bloku 0 byłyby zbieżne z warunkami wykorzystywania określonymi dla rezerwacji w blokach A, B, C i D (zobacz „Warunki wykorzystywania częstotliwości dla zakresu 3480-3800 MHz”). W warunkach tych określono w szczególności obowiązek:
– zapewnienia synchronizacji pracy sieci w zakresie częstotliwości, fazy i czasu z innymi podmiotami posiadającymi rezerwację zasobów częstotliwości z zakresu 3410-3800 MHz poprzez:
a) zastosowanie ustalonej dla tego pasma struktury ramki;
b) zastosowanie schematu rozproszonej synchronizacji bazującej na systemach satelitarnych schematu scentralizowanej synchronizacji bazującej na systemie 1588v2 schematu synchronizacji sieci lub dowolnego innego systemu synchronizacji zapewniającego dokładność nie gorszą niż +/- 1,5 μs, określoną na poziomie interfejsu radiowego stacji bazowych, względem reprezentacji skali czasu UTC, realizowanej przez Główny Urząd Miar. W razie niedostępności skali czasu UTC (PL) należy posiłkować się skalą czasu UTC dostępną przez GALILEO (GST) lub GPS (USNO);
c) stałe monitorowanie poprawności pracy względem uzgodnionego wzorca czasu;
współpracy z innymi podmiotami posiadającymi rezerwację z zakresu 3410-3800 MHz w celu eliminacji wszelkich szkodliwych zakłóceń.

W celu doprecyzowania sposobu zagospodarowania częstotliwości w bloku 0 prosimy o przedstawienie stanowisk i udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione poniżej. Zainteresowanych udzieleniem odpowiedzi prosimy o składanie stanowisk pisemnie na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Niezastrzeżone stanowiska zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE.
Podmioty uprawnione do uzyskania rezerwacji
1. Czy rezerwacje częstotliwości z bloku 0 powinny być przydzielane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność o charakterze regionalnym (np. obejmującą obszar gmin wchodzących w skład nie więcej niż czterech województw) lub lokalnym (np. na obszarze wskazanej gminy lub gmin, nie większym niż obszar danego powiatu) tj. samorządom, przedsiębiorcom prowadzącym działalność lokalną, z wyłączeniem podmiotów posiadających ogólnokrajową rezerwację częstotliwości?
Szerokość bloków
2. Jaka powinna być minimalna szerokość bloku częstotliwości przyznanego w rezerwacji? Czy rezerwacje częstotliwości z bloku 0 powinny obejmować pełne 70 MHz, czy też blok 0 należy podzielić na mniejsze bloki np. 30 i 40 MHz albo 20 MHz, 20 MHz i 30 MHz? Ewentualnie czy częstotliwości mają być przydzielane w inny sposób jako wielokrotności 5 MHz, a jeżeli tak to w jakich wartościach?
3. Czy powinno być wprowadzone ograniczenie co do ilości widma, które może uzyskać jeden podmiot?
Obszar rezerwacji
4. Czy rezerwacje częstotliwości w bloku 0 powinny obejmować obszary pojedynczych gmin, powiatów, czy województw?
5. Czy UKE powinno określić odgórnie obszary rezerwacji poprzez wskazanie gmin, które będą wchodzić w skład danego obszaru?
Rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości
6. W jakim czasie możliwe będzie rozpoczęcie przez Państwa świadczenia usług w oparciu o częstotliwości z bloku 0?
Zobowiązania
7. Czy w przypadku rozdysponowania częstotliwości z bloku 0 w drodze procedur selekcyjnych powinny zostać określone zobowiązania pokryciowe, jakościowe bądź inwestycyjne?
Użytkowanie częstotliwości
8. Do jakich zastosowań zamierzają Państwo wykorzystywać częstotliwości z bloku 0?
9. Czy rezerwacje częstotliwości w bloku 0 mogą lub powinny być przyznawane na zasadach współużytkowania?
10. Czy częstotliwości z bloku 0 powinny być wykorzystywane nie w oparciu o rezerwacje częstotliwości lecz w oparciu o pozwolenia radiowe, na zasadach współużytkowania?

źródło: UKE