UKE: Raport NSKPI Q2 2022

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2022 r. W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal – do części detalicznej OPL.
Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W drugim kwartale 2022 r. nie zapaliło się żadne czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług. Wszystkie wskaźniki odnotowały wartości poprawne.
Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL. Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne niemal dla wszystkich wskaźników, dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu. Wyjaśnienia OPL w zakresie wskaźnika UI8 (Liczba awarii na 100 internetowych usług szerokopasmowych) Prezes UKE przyjmuje jako uzasadnione i nie mające negatywnego wpływu na potwierdzenie dyskryminacji. Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału – nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Wskaźnik zagregowany dla Usług LLU, dla analizowanego drugiego kwartału 2022 r., wskazuje, że wyniki dla operatora AWB_NET są niższe niż średnia dla rynku. Fakt ten nie wskazuje jednoznacznie na działania dyskryminacyjne OPL względem tego z uczestnika rynku. Wyniki pozostałych wskaźników zagregowanych nie wskazują na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
Raport NSKPI IIQ 2022 – 729 KB plik PDF

źródło: UKE