Netia – Raport bieżący nr 20/2018. Zmiany w składzie Zarządu

Netia – Raport bieżący nr 20/2018. Zmiany w składzie Zarządu. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. Pani Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Generalnego. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pani Katarzyna Iwuć nie przedstawiła przyczyn złożenia rezygnacji. Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 18 maja 2018 r., rezygnacje z funkcji Członka Zarządu Spółki, Dyrektora ds. Techniki złożył Pan Stefan Radzimiński. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pan Stefan Radzimiński nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje do informacji publicznej, że w dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 18 sierpnia 2018 roku. Wymagany zakres informacji o Panu Wojciechu Pytlu, zgodnie z § 10 pkt 3) – 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.), Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Netii informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w tym samym dniu, tj. 18 maja 2018 r. powołała Pana Grzegorza Bartlera do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pozostały wymagany zakres informacji o Panu Grzegorzu Bartlerze, zgodnie z § 10 pkt 3) – 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.), Zarząd Spółki przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym

źródło: Netia