Netia: Raport bieżący nr 23/2018 – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 23/2018 – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, iź w dniu 18 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIP FIZAN”) na podstawie art 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zawiadomieniu FIP FIZAN poinformował Spółkę, że w wyniku transakcji zbycia 21 844 770 akcji Netia zawartej w dniu 17 maja 2018 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 roku, łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP FIZAN uległa zmniejszeniu do 19 182 760 sztuk akcji Spółki dających prawo do 19 182 760 głosów, co stanowi 5,72% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów. Przed powyższą transakcją, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP FIZAN wynosił 41 067 530 akcji dających prawo do 41 067 530 głosów, co stanowiło 12,24% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów

źródło: Netia